Nước ngang bờ Tiền Đường triều đến
Khi triều đi trăng sáng trên sông
Giai nhân thổi địch lầu hồng
Nửa đêm loan phụng hoà cùng tiếng tiêu

tửu tận tình do tại