Chàng bắt cá, áo tơi em dệt
Khuyên chàng đừng thi cử đăng khoa
Ấm no nghề cá một nhà
Quan quyền là cá trên đà mắc câu

tửu tận tình do tại