Liễu trên đê, dưới đê bóng mát
Không yêu vàng chàng chỉ thích người
Từ tây ra biển sông trôi
Sông sâu nào sánh tình em với chàng

tửu tận tình do tại