Mày như liễu eo thon như nhánh
Thường tặng chàng vin quấn cành dài
Cành dài là tấm tình em
Nhưng cành không thể như em xuân nồng

tửu tận tình do tại