Ông già suyễn lâu rồi,
Sóng sông, kẽm xưa cũ.
Phải thức phòng cọp Ba,
Sống hoà cùng trẻ Sở.
Tóc trắng rủ áo dài,
Mở cửa lá phong đỏ.
Lạ thay ông Thương Sơn,
Còn có công hỗ trợ.

tửu tận tình do tại