Chưa hết hẳn khí oi,
Trở đông cũng thấy dễ.
Ngày ấm, suối Dạ Lang,
Gió lạnh, kẽm Bạch Đế.
Bánh chưng như ngàn nhà,
Kẹo dẻo may một cỗ.
Sáng nay vía vùng nam,
Cùng thấy vui tục cũ.

tửu tận tình do tại