Lù lù thuyền hàng lớn,
Bóng như cái cầu vồng.
Nhổ neo, trâu đâm chết,
Giương buồm, cần nhiều công.
Khi có gió mạnh thổi,
Chớ đưa ra giữa dòng.

tửu tận tình do tại