14/08/2022 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam vận tam thiên kỳ 2
三韻三篇其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/02/2015 00:51

 

Nguyên tác

蕩蕩萬斛船,
影若揚白虹。
起檣必椎牛,
掛席集眾功。
自非風動天,
莫置大水中。

Phiên âm

Đãng dãng vạn đẩu thuyền,
Ảnh nhược dương bạch hồng.
Khởi tường tất chuỳ ngưu.
Quải tịch tập chúng công.
Tự phi phong động thiên,
Mạc trí đại thuỷ trung.

Dịch nghĩa

Lù lù một con thuyền khả năng chuyên chở của nó đến vạn thước khối,
Bóng nó như cầu vồng trắng vung lên.
Khi nào nhổ neo tất phải giết trâu để đãi thuỷ thủ,
Giương buồm cần đến nhiều người góp sức.
Trừ khi nếu có gió to rung cả trời,
Chớ đưa nó ra vùng nước rộng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lù lù thuyền hàng lớn,
Bóng như cái cầu vồng.
Nhổ neo, trâu đâm chết,
Giương buồm, cần nhiều công.
Khi có gió mạnh thổi,
Chớ đưa ra giữa dòng.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tam vận tam thiên kỳ 2