Tới nay vẫn còn giặc,
Triều trước lơ quan gần.
Khen ông mến được chúa,
Nán khách mong về Tần.
Thềm đỏ có người cũ,
Gác vàng giữ việc can.
Trước kia bàn việc nước,
Hễ nói, lệ đầm khăn.

tửu tận tình do tại