05/12/2022 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống tư mã nhập kinh
送司馬入京

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 16:29

 

Nguyên tác

群盜至今日,
先朝忝從臣。
歎君能戀主,
久客羨歸秦。
黃閣長司諫,
丹墀有故人。
向來論社稷,
為話涕沾巾。

Phiên âm

Quần đạo chí kim nhật,
Tiên triều thiểm tòng thần.
Thán quân năng luyến chủ,
Cửu khách tiện quy Tần.
Hoàng các[1] trưởng ti gián,
Đan trì[2] hữu cố nhân.
Hướng lai luận xã tắc,
Vi thoại thế triêm cân.

Dịch nghĩa

Lũ giặc còn cho tới ngày nay,
Triều vua trước coi nhẹ các quan theo hầu.
Than cho ông là có thể quyến luyến chủ,
Tôi đây thân khách lâu đời ước mong được về đất Tần.
Chốn gác vàng chăm coi việc can gián,
Nơi thềm đỏ của vua có được người quen cũ.
Trước kia mỗi khi bàn tới việc nước,
Mở miệng nói là nước mắt thấm khăn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tới nay vẫn còn giặc,
Triều trước lơ quan gần.
Khen ông mến được chúa,
Nán khách mong về Tần.
Thềm đỏ có người cũ,
Gác vàng giữ việc can.
Trước kia bàn việc nước,
Hễ nói, lệ đầm khăn.
(Năm 764)

[1] Chỉ nơi làm việc của thừa tướng hoặc tể tướng.
[2] Chỉ cung vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống tư mã nhập kinh