Nhớ xưa Hàm Dương nơi đô hội,
Bức tranh sơn thuỷ bày bán đầy.
Vu giáp từng là lá chắn quý,
Núi biếc, cung Sở thẳng băng ngay.

tửu tận tình do tại