Chốn này gần Nam nhạc,
Về đông sông Tương trôi.
Gió nhẹ chèo đưa đẩy,
Mây núi buổi đẹp trời.
Đường vòng qua Tân Khẩu,
Rừng phong mọc khắp nơi.
Cá trắng vương lưới nhặt,
Chim vàng hót âm vui.
Người hiền thường ái ngại,
Vật mọn có hên, sui.
Vò kia rượu chẳng cạn,
Dưới gối đàn không chơi.
Hiền, thánh đều khuất cả,
Tỏ lòng, riêng bùi ngùi.

tửu tận tình do tại