Ông bác tôi người thời nay giỏi,
Rõ đúng là dòng dõi vua Đường.
San hô ngoài chợ ai đương,
Giống ngựa quí người lại thường kiếm ra.
Từ tấm bé, tỏ ra có hạng,
Trông vẻ người chói sáng tới sao.
Sự nghiệp có lắm mưu cao,
Quan trường nắm giữ thu vào một tay.
Việc hành chính gần đây mới nhận,
Mà nhiều người đã tán tụng rồi.
Gian nan mong thân thảnh thơi,
Tôi đây chẳng dám nhiều lời vòng vo.
Cứ chăm chắm cần cù trải nghiệm,
Lại khăng khăng mà bám cho lâu.
Vui tươi bàn luận trước sau,
Mổ sẻ phức tạp tay dao lành nghề.
Túi sách chứa lời chê, can gián,
Nơi cửa vua chẳng dám lăng xăng.
Làm quan chưa trổ hết lòng,
Chăm lo công việc biết cùng với ai.
Vì tình thân hỏi đời phiêu bạc,
Lòng rộng mở nên tiếc năm dư.
Ông nam tóc bạc bù xù,
Cụ bắc ít để thân xu phụ người.
Kẹt rãnh xe, để rồi như cá,
Hay giống như con chó nhà tang.
Thu Động Đình, đá khô rang,
Gió Trường Sa thổi rạp hàng liễu xanh.
Cao hứng náo nức Kinh, Hành,
Vì người bạn thiết lòng thành trông theo.

tửu tận tình do tại