Vu Giáp vũng xoáy sáng,
Kiềm Dương vật dâng thu.
Thuyền đăm vì lông trả,
Đá quí với đan sa
Bóng sứ dưới nước lộn,
Cung rồng của chôn sâu.
Bác lái may còn nổi,
Phút chốc kịp đàn âu.

tửu tận tình do tại