Mận đỏ ngâm chẳng mát,
Lúa mọi nấu nhiều lần.
Sắp quị, xương đau nhức,
Nghèo túng vị thường đơn.
Cảnh nóng bức ngột ngạt,
Lính thú bao khó khăn.
Mười năm bò áo giáp,
Vì mi khăn ướt đầm.

tửu tận tình do tại