Chướng khí vẫn không dứt,
Từ tây, sông Lô xuôi.
Về rừng, chim chưa lại,
Khép cửa, người nằm chơi.
Trên sông chỉ nghe sấm,
Trong kẽm, như lửa trui.
Mong thấy tuyết cung lạnh,
Cửa gió sa bời bời.

tửu tận tình do tại