01/10/2022 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiệt kỳ 2
熱其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:13

 

Nguyên tác

瘴雲終不滅,
瀘水復西來。
閉戶人高臥,
歸林鳥卻回。
峽中都似火,
江上只空雷。
想見陰宮雪,
風門颯踏開。

Phiên âm

Chướng vân chung bất diệt,
Lô thuỷ phục tây lai.
Bế hộ nhân cao ngoạ,
Qui lâm điểu khước hồi.
Giáp trung đô tự hoả,
Giang thượng chỉ không lôi.
Tưởng kiến âm cung tuyết,
Phong môn táp đạp khai.

Dịch nghĩa

Chướng khí cuối cùng vẫn không hết,
Dòng sông Lô lại từ phía tây trôi về.
Khép cửa, người nằm khểnh trong nhà,
Chim chưa chịu bay trở lại rừng,
Trong vùng kẽm đều như có lửa cháy,
Trên sông chỉ có sấm ran.
Như mơ thấy tuyết từ nơi âm cung,
Cửa gió đùng đùng mở toang.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chướng khí vẫn không dứt,
Từ tây, sông Lô xuôi.
Về rừng, chim chưa lại,
Khép cửa, người nằm chơi.
Trên sông chỉ nghe sấm,
Trong kẽm, như lửa trui.
Mong thấy tuyết cung lạnh,
Cửa gió sa bời bời.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhiệt kỳ 2