Cắt ốm lẻ loi mắt thịt méo,
Hằng đêm bên bến nương liễu héo.
Trời thu, ngày tối, thân co ro,
Nhạn qua, quạ lại, đầu vẫn ngoẹo.
Trí nhanh, dáng mạnh mất đâu rồi,
Lông cánh xơ xác trông thật tồi.
Trước mặt ó đen gờm vẻ mạnh,
Sớm vượt ưng xanh bởi có tài.
Sóng gió rầm rập bên sườn non,
Gầu beo muốn trốn, rồng rắn chuồn.
Mong mày lúc này tung một chộp,
Hét vang, máu đổ, lòng chẳng còn.

tửu tận tình do tại