Ngày xuân món nộm rau sống băm,
Chợt nhớ hai kinh hoa mai nở.
Ngọc trắng thành hàng, đĩa nhà cao,
Tơ xanh vấn víu, rau ngón nhỏ.
Sông lạnh Vu Giáp trước mắt trơ,
Khách xa Đỗ Lăng lòng sầu nhớ.
Gọi con kiếm giấy chép bài thơ:
Thân này chưa biết nơi nào trọ.

tửu tận tình do tại