Cành gần, vàng anh hót,
Bến lặng, cò trắng chơi.
Nước xuân, thôn vắng ngập,
Lối hẹp, hoa đồng rơi.
Năm đói thóc ngâm vội,
Mưa ngâu chanh phải dời.
Quen dần cảnh không bạn,
Chốn vắng danh chẳng sài.

tửu tận tình do tại