Tài năng nhà nước: Bùi Thi Châu,
Lúc trước khi gặp có vậy đâu.
Miền đông chuông vàng cùng chiêng lớn,
Bình băng chứa ngọc treo trời thu.
Từ ngày gặp nhau thấy lắm bệnh,
Biên giới ba năm, khách buồn xo.
Đời Nghiêu bốn núi làm rõ ý,
Thời Hán hai ngàn cùng chia lo.
Bắc Bạch Diêm thư gửi mấy đợt,
Ngại lạnh tặng tôi áo cừu xanh.
Phản ánh sương tuyết né vạt gấm.
Rắn rồng móc bạc múa xung quanh.
Sứ giả nhà vua phải theo lệnh,
Gặp lại người xưa việc hoàn chỉnh.
Về già thôi lỡ, con cháu lo,
Người sau tiếp nối tài hoa thịnh.

tửu tận tình do tại