30/10/2020 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Bùi Thi Châu
寄裴施州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 09:23

 

Nguyên tác

廊廟之具裴施州,
宿昔一逢無此流。
金鐘大鏞在東序,
冰壺玉衡懸清秋。
自從相遇感多病,
三歲為客寬邊愁。
堯有四嶽明至理,
漢二千石真分憂。
幾度寄書白鹽北,
苦寒贈我青羔裘。
霜雪回光避錦袖,
龍蛇動篋蟠銀鉤。
紫衣使者辭復命,
再拜故人謝佳政。
將老已失子孫憂,
後來況接才華盛。

Phiên âm

Lang miếu chi cụ Bùi Thi Châu,
Túc tích nhất phùng vô thử lưu.
Kim chung đại dong tại đông tự,
Băng hồ ngọc hàm huyền thanh thu.
Tự tòng tương ngộ cảm đa bệnh,
Tam tuế vi khách khoan biên sầu.
Nghiêu hữu tứ nhạc[1] minh chí lý,
Hán nhị thiên thạch[2] chân phân ưu.
Kỷ độ ký thư Bạch Diêm[3] bắc,
Khổ hàn tặng ngã thanh dương cừu.
Sương tuyết hồi quang tị cẩm tụ,
Long xà động khiếp bàn ngân câu.
Tử y sứ giả[4] từ phục mệnh,
Tái bái cố nhân tạ giai chính.
Tương lão dĩ thất tử tôn ưu,
Hậu lai huống tiếp tài hoa thịnh.

Dịch nghĩa

Tài năng của đất nước, đó là ông họ Bùi ở Thi Châu,
Trước khi mỗi khi gặp nhau không có cái điều đó.
Chuông vàng, chiêng lớn ở miền đông,
Trong bình băng chứa ngọc treo nơi trời thu trong.
Từ ngay gặp gỡ nhau thường bị lắm bệnh,
Ba năm làm thân khách buồn rầu nơi biên giới.
Thời Nghiêu có bốn núi lớn làm rõ cái lí đi tuần du bốn phương,
Đới Hán có hai ngàn thạch cốt là để cùng lo.
Hồi nào gửi thư từ phía bắc Bạch Diêm,
Thấy lạnh buốt gửi cho tôi cái áo cừu mầu xanh.
Cái ánh sáng phản chiếu từ sương với tuyết trên tay áo gấm,
Rồng rắn quẫy động quay tròn uốn éo.
Sứ giả áo đỏ thi hành xong mệnh lệnh trở về,
Gặp lại người xưa cảm ơn vì nền hành chính thịnh vượng.
Về già, chí lớn mình đã lỡ qua rồi, thôi để con cháu lo,
Kẻ đi sau tiếp thu được cái cao điểm của tài hoa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tài năng nhà nước: Bùi Thi Châu,
Lúc trước khi gặp có vậy đâu.
Miền đông chuông vàng cùng chiêng lớn,
Bình băng chứa ngọc treo trời thu.
Từ ngày gặp nhau thấy lắm bệnh,
Biên giới ba năm, khách buồn xo.
Đời Nghiêu bốn núi làm rõ ý,
Thời Hán hai ngàn cùng chia lo.
Bắc Bạch Diêm thư gửi mấy đợt,
Ngại lạnh tặng tôi áo cừu xanh.
Phản ánh sương tuyết né vạt gấm.
Rắn rồng móc bạc múa xung quanh.
Sứ giả nhà vua phải theo lệnh,
Gặp lại người xưa việc hoàn chỉnh.
Về già thôi lỡ, con cháu lo,
Người sau tiếp nối tài hoa thịnh.
(Năm 767)

Lời tự: “Bùi Miện toạ Lý Phủ Quốc biếm Thi Châu chế sứ” 裴冕坐李輔國貶施州刺史 (Bùi Miện không được lòng Lý Phủ Quốc, bị đổi đi làm chế sứ ở Thi Châu).

[1] Đông nhạc Thái Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, nam nhạc Hành Sơn, bắc nhạc Hằng Sơn.
[2] Mức lương của các vị quan trung cấp.
[3] Núi thuộc Phụng Tiết, Tứ Xuyên.
[4] Sứ giả vua phái đến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Bùi Thi Châu