Nghe nói đạo quân ông,
Thu này vút trời giữ.
Ngàn núi tuyết xuống tìm,
Năm cầu dây lưng dựa.
Vùng quê áo lính choàng,
Kinh đô tiệc nay dự.
Chó dê từng làm càn,
Cửa vua còn loang lổ.
Nem mật, tướng tài thường,
Gươm quí, lưng vẫn giữ.
Mang nhục chốn kinh đô,
Có thể đốt hang ổ.
Cố giữ sức quân hùng
Chớ khiến thám báo dở.
Đánh giặc từ hai bên,
Tướng tài sẽ tỏ rõ.
Kinh kỵ chiều tối tung,
Bắn ưng, trời thu nhớ.
Đài mây vẽ hình thờ,
Đều nhờ dẹp quỷ dữ.

tửu tận tình do tại