Rờ rỡ chùa trong hang,
Lồng lộng cảnh rừng núi.
Leo lên hiên thấy xa,
Ngồi xuống mái lại tới.
Cưỡi ngựa, đường xuân qua,
Mũ áo, chuông chiều nổi.
Cửa mây xuân buồn thiu,
Chia tay tiếc gần gũi.

tửu tận tình do tại