Gió thu vù vù thổi vùng nước,
Đất trời lù mù không có sắc.
Động đình nổi sóng dạt vào sông,
Cột đồng Hổ Nha đều lúc lắc.
Vu Giáp sườn đen khí bắc oi,
Đỉnh, vũng chập chờn, mờ hang hốc.
Đỗ quyên không về khỉ vượn rầu,
Quỉ núi co ro sương tuyết lốc.
Già Sở than dài nhớ hơi nồng,
Cung cong ba tấc, hai đấu sức.
Tường đứng thành đá chắn ngang biên,
Cán cờ nạm vàng mây dầy bọc.
Kỵ mã Ngư Dương săn gò xanh,
Khuyển Nhung cởi giáp, chơi thềm rực.
Mười năm nơi nơi lo phòng giặc,
Cung ứng quân nhu bà goá khóc,
Khách lạ nửa đêm lệ ướt ngực.

tửu tận tình do tại