Bác Hứa ở Ngũ Đài,
Kinh Phật từ vách đá.
Thân này gắn với Thiền
Tôi cũng theo Xán, Khả.
Lối nào ông tiếp thu,
Đúng, sai cùng vậy cả.
Cách trở, già gặp nhau,
Vướng mù mừng khui mở.
Ngâm thơ cứ huyên thiên,
Bốn bên đều nghiêng ngả.
Nhà nghề thấy móc cong,
Lòng tĩnh nghe đạn ré.
Li ti xuyên cõi xâu,
Rầm rầm như sấm nổ.
Cùng mê mẩn phong tao,
Không trái ngược Đào, Tạ.
Ngựa nòi vốn tài cao,
Beo xanh ai đâm mổ.
Ý ông người chẳng hay,
Đời người đêm buồn bã.

tửu tận tình do tại