Đêm trắng trăng hết treo,
Hoa đèn nửa thiu thiu.
Gào núi, nai lạc bước,
Rơi cây, ve sợ nhiều.
Cá Giang Đông bỗng nhớ,
Xuống thuyền, tuyết rơi vèo.
Ca Mường vang trời nổi,
Chân trời chợt hiểu điều.

tửu tận tình do tại