Ngày hè mưa sông rơi,
Trong phủ khí mát rượi.
Các khách, lãnh đạo mời,
Lọc cọc tiếng nghe mới.
Vào tiệc, bỏ quân trang,
Sân rộng đầy sáng chói.
Sân trống sáu ngựa vào,
Lá cờ bay phất phới.
Lồng lộng lọng nghiêng bay,
Loé sáng như sao đổi.
Lui tựa đỉnh núi nghiêng,
Tới là cơn gió nổi.
Người cúi gập, mới vào,
Đất nằm sát, tay với.
Cầu vồng nơi tay cầm,
Gấp mở tuỳ thân nới.
Ba châu, Khuyển Nhung vây,
Tây Lĩnh thấy rắc rối.
Ông về, lo luyện quân,
Thành ngoài mong lấy lại.
Đồn này đâu dễ vào,
Đất Thục nay loạn khỏi.
Bọn ta có miếng ăn,
Kinh, thượng thôi hết nói.

tửu tận tình do tại