Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 03:17

諸將其二

韓公本意築三城,
擬絕天驕拔漢旌。
豈謂盡煩回紇馬,
翻然遠救朔方兵?
胡來不覺潼關隘,
龍起猶聞晉水清。
獨使至尊憂社稷,
諸君何以答昇平?

 

Chư tướng kỳ 2

Hàn công bản ý trúc tam thành,
Nghĩ tuyệt thiên kiêu bạt Hán tinh.
Khởi vị tận phiền Hồi Hột mã,
Phiên nhiên viễn cứu sóc phương binh?
Hồ lai bất giác Đồng Quan ải,
Long khởi do văn Tấn Thuỷ thanh.
Độc sứ chí tôn ưu xã tắc,
Chư quân hà dĩ đáp thăng bình?

 

Dịch nghĩa

Dụng ý của Hàn quốc công xây ba thành khi xưa,
Là để ngăn chặn quân Hung Nô xâm lăng.
Nào ngờ nay cho qua kỵ binh Hồi Hột,
Là quân cứu viện đến từ phương bắc.
Giặc Hồ không biết thế hiểm yếu của ải Đồng Quan (nên chuốc bại),
Đại Tông lên ngôi đất nước toàn vẹn như thời Cao Tổ mở nước.
Bỏ mặc vua một mình lo việc nước,
Chư vị đền đáp công lao nhà vua như vậy sao?


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ba thành xây đắp ý ông Hàn,
Muốn chắn quân Hồ trước ải quan.
Nào biết lại nhờ bình giống mọi,
Đem vào đánh hộ giặc thằng An.
Cửa Đồng ngựa kéo đường chen chật!
Sông Tấn rồng bay vận chửa tàn,
Các tướng lấy gì đền nợ nước?
Để mình vua phải mệt lo toan!


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tính chặn giặc trời xâm tiết Hán,
Ba thành ý dựng bỡi Hàn công.
Ngỡ rằng lo dứt ngựa Hồ đến,
Hóa lại tiếp tay giặc bắc lồng.
Hồ đến ải Đồng chưa biết hiểm,
Rồng bay bến Tấn vẫn nghe trong.
Để riêng mình chúa lo thiên hạ,
Các tướng lấy gì, nước hạnh thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xây ba thành ý quốc công Hàn
chận hẳn giặc ngoài đánh Hán quan.
Tưỡng tránh mối lo Hồi Hột kỵ
lại thành tiếp viên bắc phương quân.
Hồ sang không biết Đồng quan hiểm
Rồng vút nghe còn bến Tấn trong.
Để một mình vua lo việc nước
các ngài nghĩ đã giúp bình an?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ba thành xây vững, ý ông Hàn,
Dinh Hán ngăn ngừa rợ Hồ lan.
Ngựa Hồi, mong chặn đường gây loạn,
Lính bắc, hoá thành cứu viện quân.
Rồng lên vẫn chảy dòng Tấn thuỷ,
Giặc đến đâu ngờ ải Đồng Quan.
Chỉ mỗi nhà vua lo đất nước,
Các ông liệu giúp việc trị an?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hàn quốc công xây thành thuở trước
Dụng ý là ngăn bước Hung Nô
Nay quân Hồi Hột cho qua
Vời quân ngoại nhập gọi là viện binh
Đồng Quan hiểm giặc không hay biết
Đại Tông lên mừng nước thái bình
Để vua lo nước một mình
Các ông an hưởng thuận tình được sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời