Chuyện đời Đường hay đọc,
Lúc nước mới ra đời.
Lưu, Bùi đã giữ nghĩa,
Rồng hiện chưa đúng thời.
Vua Tần yên được loạn,
Một kiếm nắm cơ ngơi.
Phần Tấn thành đất tổ,
Nước Tuỳ bị diệt thôi.
Công thần thờ trong miếu,
Lễ lạc sao bỏ lơi.
Bành Thành sinh kẻ dũng,
Việc lớn ắt vừa vai.
Anh tuy là chắt ngoại,
Đã tỏ đúng giống nòi.
Trong mắt vạn người trẻ,
Ý chí theo đến nơi.
Đình Trường Sa gặp gỡ,
Vội hỏi đến cuộc đời.
Nay gặp con người cũ,
Nhà gần, trẻ cùng chơi.
Đưa tay gạt nước mắt,
Thân tám thước ngắm coi.
Gia thế nội ngoại nổi,
Lòng cứ gắn sông ngòi.
Phạm Vân già gặp bạn,
Kê Thiệu nào lẻ loi.
Được chọn về nam giúp,
Cá kình hồ lại bơi.
Vẫn cảm Giả Sinh khóc,
Lại nghe Nhạc Nghị lời.
Vua lo giặc tới tấp,
Quân chạy khỏi kinh rồi.
Làng cũ há bỏ mặc,
Nhà lớn lở cần bồi.
Các quan người mỗi phận,
Gương Quản, Cát cố noi.
Tuy lúc sương gió mạnh,
Thông bách chưa thấy còi.
Đài mây nêu nghĩa lớn,
Hý vang tận khung trời.
Người tiên quét biển biếc,
Công lao sao xét soi.

tửu tận tình do tại