Ông có người bạn cũ,
Hiện vất vưởng chân trời.
Bữa trước buồn số mệnh,
Nay thôi dẹp chí trai.
Mười năm vì gãy cánh,
Cùng cực than với trời.
Tiểu đường vẫn như cũ,
Thân già ngượng vịn vai.
Không biết bạn quan cũ,
Nay cánh phượng tung bay.
Được ăn trái trúc chín,
Đậu trên cành ngô tươi.
Sao bắc hiện chiếu sáng,
Núi Nam gần sông ngòi.
Nước đang cảnh loạn lạc,
Quân cần luyện hẳn hoi.
Nội bộ bàn luận kín,
Quyền huyện tung ra ngoài.
Roi người Tần, tặng bác,
Chớ quất con ngựa nòi.

tửu tận tình do tại