Vẫn còn thấy bụi tầm xuân
Áo em phơi để nhạt dần nắng trưa

Vẫn còn thấy những sợi mưa
Dệt thành trăng sáng bờ xưa ta ngồi

Vẫn còn thấy vướng trên môi
Tóc em một sợi rong chơi lạc vào

Vẫn còn thấy ở ca dao
Y nguyên hai múi bưởi đào em cho

Vẫn còn trong nắng thấp tho
Tôi và em xuống con đò ban mai


Hà Nội, tháng 5 năm 1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]