Tử thì nên hiếu, phụ nên từ;
Họ Quách ban đầu chửa nghĩ cho.
Trời muốn hiếu từ đều vẹn cả;
Đem vàng chuộc lại trẻ trong mồ.