Tham thực, ngày thường mặc sức xơi
Rồi bên đường nọ, cái thây phơi
Dẫu rằng chết ngoéo, chưa xong chuyện
“Thạc thử” thơ kia tiếng để đời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)