Hải Nam một mạch đến rồi đây
Sắc núi châu Nhai cảnh đẹp thay
Chú lái buông chèo lòng hớn hở
Bấm tay ra biển mới ba ngày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)