14.00
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Lưu Vũ Tích (107 bài)
- Hàn Dũ (41 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Trần Đông Phong (1 bài)
Tạo ngày 29/12/2013 18:33 bởi Vanachi
Đậu Tường 竇庠 tự Trụ Khanh 胄卿, từng giữ các chức Điện trung thị ngự sử, Thứ sử các châu Đăng, Đàm, Tín, Vụ. Thơ ông còn 21 bài chép trong "Toàn Đường thi".