Mây buồn bã, chia lìa cây cỏ
Đấng quân vương đang ở nơi đâu
Mưa trên tường đổ rầu rầu
Hoa tàn cành vẫn xanh màu như xưa

tửu tận tình do tại