Chiều chiều mây phủ Đá Bia...
Tiết qua Đoan Ngọ mình dzìa dzứ ta
Kút H’Phil... nặng tình nhà
Thời gian nghiêng đổ gót thề cuồng si.

Năm 2015