Anh nằm chết chơ vơ như chiếc lá
Nắng chiều phai tơ phím cũng buông chùng.
Nghe đất thở bàng hoàng gieo mộng tưởng,
Khúc kinh cầu xa vẳng ướt màn sương.