Bạn tôi hay chơi trò “thề sét đánh”
ai dè sét đánh thật
một lần dính đến hai đứa
nhưng chúng không lăn ra chết ngửa
như đôi sam, chúng chết trong tư thế rất đời
Z
nhìn đi, ai nói sét vô duyên?