Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2011 19:25

拜程娘廟

難尋男勇在家中,
一國皆如歎碧穹。
夫子已吹英氣焰,
官貪又奮婦心興。
徵王南北人崇重,
程將征朱賊散亡。
世運不扶謀不遂,
前時心事後當恭。

 

Bái Trình nương miếu

Nan tầm nam dũng tại gia trung,
Nhất quốc giai như thán bích khung.
Phu tử dĩ xuy anh khí diễm,
Quan tham hựu phấn phụ tâm hưng.
Trưng vương nam bắc nhân sùng trọng,
Trình tướng chinh chu tặc tán vong.
Thế vận bất phù mưu bất toại,
Tiền thời tâm sự hậu đương cung.

 

Dịch nghĩa

Khó tìm được người con trai dũng mãnh ở trong nhà,
Cả nước đều thế đành than thở dưới trời xanh.
Chồng chết rồi đã làm cho khí phách anh hùng trỗi dậy,
Lại trông bọn tham quan khiến tâm người đàn bà phấn chấn.
Tiếng vị Trưng vương nam bắc đều tỏ lòng sùng bái,
Có Trình tướng đánh dẹp bọn giặc tan nát.
Vận nước không phò nên ý nguyện không thành,
Dù sao nỗi lòng ấy đáng để người sau khâm phục.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Khó tìm nam dũng tại gia cư
Oán giận trời xanh cũng phải mờ
Chí lớn khơi nguồn, chồng dậy lửa
Quan tham gây hận, nữ giương cờ
Trưng vương nam bắc dân sùng kính
Trình tướng kiên hùng giặc bại to
Thời vận chưa thành, mưu chẳng đạt
Tấm gương ngày ấy mãi sau thờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khó tìm nam dũng tại nhà,
Trời xanh oán giận nước ta đồng lòng,
Chồng vùng dậy chí khơi nguồn,
Quan tham gây hận, nữ luôn giương cờ,
Trưng vương nam bắc dân thờ,
Kiên hùng Trình tướng bại to giặc bành (trướng).
Mưu thời chẳng đạt chưa thành,
Tấm gương ngày ấy ghi thanh sử vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời