23/07/2024 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bái Trình nương miếu
拜程娘廟

Tác giả: Đào Sư Tích - 陶師錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2011 19:25

 

Nguyên tác

難尋男勇在家中,
一國皆如歎碧穹。
夫子已吹英氣焰,
官貪又奮婦心興。
徵王南北人崇重,
程將征朱賊散亡。
世運不扶謀不遂,
前時心事後當恭。

Phiên âm

Nan tầm nam dũng tại gia trung,
Nhất quốc giai như thán bích khung.
Phu tử dĩ xuy anh khí diễm,
Quan tham hựu phấn phụ tâm hưng.
Trưng vương nam bắc nhân sùng trọng,
Trình tướng chinh chu tặc tán vong.
Thế vận bất phù mưu bất toại,
Tiền thời tâm sự hậu đương cung.

Dịch nghĩa

Khó tìm được người con trai dũng mãnh ở trong nhà,
Cả nước đều thế đành than thở dưới trời xanh.
Chồng chết rồi đã làm cho khí phách anh hùng trỗi dậy,
Lại trông bọn tham quan khiến tâm người đàn bà phấn chấn.
Tiếng vị Trưng vương nam bắc đều tỏ lòng sùng bái,
Có Trình tướng đánh dẹp bọn giặc tan nát.
Vận nước không phò nên ý nguyện không thành,
Dù sao nỗi lòng ấy đáng để người sau khâm phục.

Bản dịch của Duy Phi

Khó tìm nam dũng tại gia cư
Oán giận trời xanh cũng phải mờ
Chí lớn khơi nguồn, chồng dậy lửa
Quan tham gây hận, nữ giương cờ
Trưng vương nam bắc dân sùng kính
Trình tướng kiên hùng giặc bại to
Thời vận chưa thành, mưu chẳng đạt
Tấm gương ngày ấy mãi sau thờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Sư Tích » Bái Trình nương miếu