Tự cổ thành này mây bủa giăng
Ngựa tan tiếng vó gió thu sang
Hà qua đại giã cong chê hẹp
Núi đến Đồng Quan chẳng biết bằng

tửu tận tình do tại