Thấu xương nghèo đã thế
Sao sớm lìa nhân gian
Đây hẳn trời xui khiến
Dầy vò người khổ ngâm
Tạnh trời hoa nở thắm
Tiếng hót oanh nghe gần
Ba thước tượng ai xót
Dáng gầy đeo đẳng thân

tửu tận tình do tại