Một trời thu sắc lạnh ao đầm
Vô số non xanh xa tới gần
Rỗi nhàn lên núi xem sông nước
Lại xuống sâu kia ngắm núi non


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)