Một trời thu sắc lạnh ao đầm
Vô số non xanh xa tới gần
Rỗi nhàn lên núi xem sông nước
Lại xuống sâu kia ngắm núi non


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)