Cưỡi ngựa quý, kiếm vàng sáng chói
Dáng uy nghi ra khỏi kinh thành
Giặc Hồ roi chỉ coi khinh
Ngư Dương đắc thắng vạn binh đã từng

tửu tận tình do tại