27/10/2021 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trương phiêu kỵ Bân Ninh hành doanh
送張驃騎邠寧行營

Tác giả: Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 15:09

 

Nguyên tác

寶馬雕弓金仆姑,
龍驤虎視出皇都。
揚鞭莫怪輕胡虜,
曾在漁陽敵萬夫。

Phiên âm

Bảo mã điêu cung kim bộc cô[1],
Long tương hổ thị xuất hoàng đô.
Dương tiên mạc quái khinh Hồ lỗ,
Tằng tại Ngư Dương[2] địch vạn phu.

Dịch nghĩa

Cưỡi ngựa quý, lưng đeo cung điêu, hông đeo tên quý,
Dáng điệu khí khái uy võ dời khỏi kinh thành.
Đừng lạ thấy ông chỉ roi khinh thường đám giặc Hồ,
Vì ông đã từng thắng vạn người ở Ngư Dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cưỡi ngựa quý, kiếm vàng sáng chói
Dáng uy nghi ra khỏi kinh thành
Giặc Hồ roi chỉ coi khinh
Ngư Dương đắc thắng vạn binh đã từng
Phiêu kỵ: tức phiêu kỵ tướng quân, một quân hàm cấp tướng. Trương phiêu kỵ thân thế không rõ. Bân Ninh: tên đất, nay là huyện Bân tỉnh Thiểm Tây.

[1] Tên một loại tên bắn.
[2] Nay là huyện Kế tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Chiêm » Tống Trương phiêu kỵ Bân Ninh hành doanh