Ví anh em chim hồng chim nhạn
Ví hào kiệt chim ngạc chim điêu
Chuyển trời rung đất đã nhiều
Nương cơn gió mạnh giữ yên cõi bờ

tửu tận tình do tại