18/08/2022 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Sơn Nam Nghiêm binh mã sứ
贈山南嚴兵馬使

Tác giả: Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2013 15:03

 

Nguyên tác

為雁為鴻弟與兄,
如鵰如鶚杰連英。
天旋地轉煙雲黑,
共鼓長風六合清。

Phiên âm

Vi nhạn vi hồng đệ dữ huynh,
Như điêu như ngạc kiệt liên anh.
Thiên toàn địa chuyển yên vân hắc,
Cộng cổ trường phong lục hợp[1] thanh.

Dịch nghĩa

Ví anh em thì như chim nhạn, chim hồng,
Ví anh hùng hào kiệt thì như chim điêu, chim ngạc.
Cùng làm trời rung đất chuyển, mây khói u ám,
Nương cơn gió mạnh, nổi trống mang thanh bình cho bờ cõi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ví anh em chim hồng chim nhạn
Ví hào kiệt chim ngạc chim điêu
Chuyển trời rung đất đã nhiều
Nương cơn gió mạnh giữ yên cõi bờ
Sơn Nam: tên đất xưa, nay là vùng đất phía bắc sông Trường Giang, bao gồm từ thành phố Trùng Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên tới thành phố Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam. Nghiêm binh mã sứ: là quan binh mã sứ họ Nghiêm, thân thế không rõ, có người anh cũng làm quan lớn trong triều.

[1] Là: trời, đất, đông, tây, nam, bắc; chỉ là vùng Sơn Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Chiêm » Tặng Sơn Nam Nghiêm binh mã sứ