Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi!

thích nhất 2 câu này.